CO2-scan Flanders Expo | Expovisie

CO2-scan Flanders Expo

Artexis streeft naar duurzaamheid. Zo installeerden we zonnepanelen over de hele dakoppervlakte van Flanders expo, spoelen we door met regenwater en leggen we biologisch afbreekbaar tapijt. Bovendien sorteren we zorgvuldig het afval. We hebben zelfs een eigen containerpark op de site van Flanders expo. We grijpen elke opportuniteit aan om ons niveau van duurzaam beheer nog te verhogen. We zien de CO2-scan van SITA daarom als een opportuniteit en een logische stap naar een nog beter afvalbeleid voor onze organisatie.

De CO2-scan is een nieuw instrument van SITA om de industrie te begeleiden in de uitwerking van hun milieubeleid. Dit instrument berekent de verminderde CO2-uitstoot die wordt verkregen door een duurzaam afvalbeheer. Daarvoor zal het alle stromen van het afvalbeheer in kaart brengen en nagaan welke de mogelijkheden zijn om dit op een nog meer duurzame manier te sorteren, transporteren en te verwerken. Op die manier kan men enerzijds concreet evalueren hoe maatschappelijk verantwoord het bedrijf omgaat met zijn afval en anderzijds aanbevelingen doen om deze prestaties nog verder te verbeteren.

Vandaag heeft SITA aan Flanders expo het CO2-certificaat uitgereikt ter bevestiging van de resultaten van de CO2-scan. Deze werd door SITA ingezet voor Flanders expo en berekende het CO2-effect van het afvalbeleid van de beursorganisatie, met dit duidelijke resultaat tot gevolg.

"Ons afvalbeleid kadert in onze visie van ‘duurzaam ondernemen’ op al onze sites zowel in Gent, Antwerpen en Namen", aldus Dirk Van Roy, CEO Artexis.

"Dit certificaat is voor ons een teken dat we op de goede weg zijn en dat we met onze inspanningen van de afgelopen jaren een mooi resultaat hebben bereikt", alsnog Dirk Van Roy,”bovendien stimuleert het ons om ons toekomstig afvalbeleid nog meer te optimaliseren en zo de emissie van CO2 nog verder te minimaliseren”.

“Het is algemeen geweten dat afvalmanagement een belangrijke rol speelt op het gebied van milieu”, vertelt Ellen Joncheere, Managing Director bij SITA. “Door de CO2-scan van SITA kan een bedrijf concreet zien in welke mate een goed afvalbeheer bijdraagt tot een vermindering van CO2-uitstoot en kan het bedrijf zich ook concreet inzetten tegen de klimaatverandering die reeds door het Kyoto-protocol en tijdens de top in Kopenhagen onder de aandacht werd gebracht.”

“De relatie van SITA met Flanders expo is gebaseerd op een samenwerking van meer dan 20 jaar”, alsnog Ellen Joncheere. “Zo’n duurzame relatie kan enkel gehandhaafd worden door een intense nauwe samenwerking tussen beide partners. Het hele team van SITA, van het beleid tot de mensen op het terrein, denken hiervoor voortdurend mee aan nog betere afvaloplossingen. Hoe meer het afval van Flanders Expo wordt gescheiden, hoe beter voor het milieu en voor ons allemaal!”

Flanders expo – Gent

Afvalbeleid

Flanders expo produceert 672,1 ton afval per jaar. Een groot deel van dit afval wordt gescheiden ingezameld op het containerpark van de site. SITA voert het afvalbeheer uit per type beurs zodat het containerpark optimaal wordt benut. Hierdoor worden de afvalstromen na elke beurs tot het uiterste gescheiden ingezameld en nadien verwerkt.

– Papier en karton: 53,2 ton

– Glas: 15,0 ton

– Mestafval: 40,9 ton

– EPS: 1 ton

– Hout: 97,6 ton

– Overig: 464,4 ton

De huidige verwerking van bedrijfsafval bij SITA in 2009 levert Flanders expo ten opzichte van 1990 een besparing op van 786 ton CO2 per jaar. 1990 is het referentiejaar omwille van het Kyoto-protocol. Dit komt neer op 4.051.000 km minder met de auto op onze wegen of, met andere woorden, 100 keer minder de wereld rond met de wagen.

Artexis neemt groene verantwoordelijkheid

“Artexis’ inspanningen kaderen binnen een ruimere duurzaamheidsvisie waarbij de verbetering van haar energie efficiëntie en de reductie van CO2-emissie een belangrijke rol speelt. "Als marktleider nemen we graag verantwoordelijkheid om onze ecologische footprint te reduceren en de stad Gent mee te helpen bij haar missie om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% te reduceren ”, aldus Dirk Van Roy, CEO van Artexis.

SITA marktleider met een groen aanbod van a tot z

SITA slaagt erin als Belgische marktleider een groot gedeelte van haar ingezamelde afvalstromen te recycleren of nuttig toe te passen. Afval is hierdoor niet langer slechts afval, het wordt a.h.w. een nieuwe grondstof, de zogenaamde secundaire grondstof. Door afval te recycleren wordt de uitstoot van CO2 wereldwijd beperkt omdat dit het verbruik van energie bij het ontginnen van nieuwe grondstoffen overbodig maakt. De recyclage van papier en karton, kunststof, metalen en glas bijvoorbeeld draagt dus duidelijk bij tot het beperken van de CO2-uitstoot.

Als recyclage niet mogelijk is, wordt overgegaan op energetische valorisatie van afval waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk verminderd wordt.